ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )

เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง,เครื่องติมอากาศในบ่อ,เครื่่องเติมอากาศราคา,เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,เครืองบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ ราคา,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,ขายเครื่องบำบัดน้ำเสีย,อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครืองเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,กังหันเติมอากาศ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย       เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอกาศใต้น้ำ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครืื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ ราคา ,เบบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย,เครือ่งเติมอากาศบ่อปลา เครื่องเติม อากาศบ่อปลา,กังหันเติมอากาศราคา

กังหันเติมอากาศราคา,เครืองเติมอากาศ ราคา,ขายเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,กังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอย,ราคาเครื่่องเติมอากาศผิวน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศในน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ        เครื่อ่งเติมอากาศในน้ำ,เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,อุปกรณ์บำบัดนำ้เสีย,เครื่องเพิ่มออกซิเจน,เครื่องบำบัดนำ้,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศบ่อปล่า

 ลักษณะการทำงานใช้สำหรับ #เติมออกซิเจนให้กับน้ำ เพื่อลดค่า (BOD5) ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียในกระบวนการผลิตต่างๆๆ หลักการทำงานด้วยการหมุนของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษขนาดใหญ่ซึ่งต่อกับเฟืองเกียร์ทดรอบก่อนที่ต่อเข้าแกนของมอเตอร์มีความเร็วรอบ 85-110 รอบ/นาที  ใบพัดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะทำหน้าที่ดึงน้ำและอากาศจากด้านล่างผสมกัน (mixing) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของออกซิเจนลงไปในน้ำบริเวณโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของก๊าชไข่เน่าหรือที่เรียกว่า  Dead Zone จึงทำให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ไม่เกิดจุดอับอากาศ เป็นเครื่องเติมอากาศในแนวตั้ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดที่ใหญ่ จะทำการตีน้ำพร้อมทั้งกวนและดึงน้ำ จากด้านล่างขึ้นมาเพื่อสัมผัสอากาศ จึงทำให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดจุดอับอากาศ  สามารถใช้งานได้ดีกับบ่อที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างลึกปานกลาง

            เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATOR)

คุณสมบัติทั่วไป

          เป็นเครื่องเติมอากาศในแนวดิ่งและกวนน้ำ  ในขณะเดียวกันทำให้เกิดการกวนอย่างสมบูรณ์

(COMPLETE MIX) ไม่ทำให้เกิดจุดอับอากาศ(DEAD ZONE)  ในบ่อเติมอากาศ จึงเหมาะกับระบบ

บำบัดที่มีบ่อเติมอากาศขนาดใหญ่และค่อนข้างลึก

 ส่วนประกอบมีดังนี้

1.  มอเตอร์เกียร์  (MOTOR)

       ใช้ไฟฟ้า 3 PHASES 380 V. มาตรฐาน IEC IP 55 CLASS F  มอเตอร์เกียร์  FLENDER จาก

เยอรมัน โดยมีชนิด FLANGE TYPE สำหรับ 3  HP. ขึ้นไป

2.  ใบพัด (IMPELLER)

       ขนาด 3 HP. ขึ้นไป จะเป็นใบพัดเหล็กเคลือบ EPOXY ชนิด  CONICAL TYPE WITH

SPIRAL BLADE ขณะหมุนจะกวนน้ำและดึงน้ำ(ลักษณะของการจ้วงน้ำ) จากส่วนล่างของ

บ่อเติมอากาศขึ้นมาด้านบน ทำให้น้ำแตกกระจายและอากาศสามารถแทรกเข้าจับกับน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น

3.  โครงสร้าง (STRUCTURE)

       ทำจากเหล็กเหนียว (MID STEEL)  เคลือบด้วยสีกันสนิม  EPOXY  ฐานเครื่องทำด้วยเหล็ก

U-BEAM  และปรับระดับเครื่องได้ด้วย  ACME SCREWS DIAMETER 1นิ้ว

4.  ทุ่นลอย (FLOAT)

        ใช้ทุ่นเหล็กเคลือบ EPOXY ฉีดโฟมด้านใน 

 

คุณสมบัติในการเลือกใช้
พิจารณาจากค่าอัตราการส่งถ่ายออกซิเจน (Oxygen transfer rate), ความสามารถในการกวน (Mixing rate)

 

 
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด