ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด

เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ,กังหันตีน้ำ,เครืองบำบัดน้ำเสีย,ใบพัดตีน้ำ,เครือ่งเติมอากาศราคาถูก,บำบัดน้ำเสีย,จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น,เติมอากาศผิวน้ำ,เติมอากาศใต้น้ำเครื่องเพิ่มออกซิเจนในนำ้,เครื่องตีน้ำโรงงานอุตสาหกรรม,เครืองเติมอากาศโรงงาน,เครื่องเติมอากาศรอบช้า

 

 #เครื่องให้อากาศตีน้ำแบบกังหัน10ใบพัด

 

ขนาด 3 แรง(Hp) ไฟ 220V, 380V

มอเตอร์ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า

และ

ให้ปริมาณออกซิเจน ได้มากกว่า ด้วยจำนวนชุดของใบพัด

เกิดกระแสน้ำไหลเวียนได้ดี สัตว์น้ำโตเต็มที่

บำบัดน้ำเสีย ในชุมชนเทศบาล

แหล่งน้ำต่างๆ ได้ดี
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP