ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot




เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ

 

  เครื่องเติมอากาศ,กังหันตีน้ำ,ใบพัดตีน้ำ,บ่อดักไขมัน,ขายเครื่องเติมอากาศ,เครื่องกังหันตีน้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ           เครื่องเติมอากาศผิวนำ้,กังหันเติมอากาศ,เครือ่งเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำราคา,แบบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้นำ้,เครืองเติมอากาศผฝิน้ำ,เครื่องเติมอากาศแบบทุ่่นลอย,เครือ่งเติมอากาศบ่อปลา เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่่องเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ราคา,เครื่องตีอากาศ,ใบตีน้ำ,เครื่องให้อากาศ,เติมอากาศบ่อปลา,กังหันบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศในน้ำ,เครื่องเติมอากาศบบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศใต้นำ้ ราคา, เครื่องเติมอากาศราคาถูก

เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติ มอากาศบ่อกุ้ง,เครื่องเติมอากาศในบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศ ราคา,เครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง ราคา,เครือ่งเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ ราคา,ขายเครื่่องบำบัดน้ำเสีย,อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย,เครือ่งเติมอากาศผิวน้ำ   เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้นำ้ ราคา,กังหันตีน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,ขายเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง,เครื่องเติมอากาศ ราคา,เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ,เครื่องเติมอากาศในน้ำ,ราคาเครือ่งเติมอากาศ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,ใบตีน้ำ,เครื่องตีอากาศ,กังหันเติม อากาศ      

เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้ผิวน้ำ

 Jet Aerator  ออกแบบใบพัด เป็น 3 ใบพัดชนิด พิเศษ ทำให้มีประสิทธิภาพ

ในการตีน้ำ กวนน้ำ บำบัดน้ำเสียได้อย่างดี เป็นเครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศ

จากผิวน้ำ แล้วเป่าลงใต้น้ำซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ในน้ำเสียทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้เติมอากาศให้กับ บ่อปลา บ่อน้ำเสีย ซึ่งสามารถ

ทำให้ค่าความสกปรกของน้ำ BOD ลดลงได้ภายในเวลารวดเร็ว

 




เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด